Home

De Bossche Chemische Kring organiseert lezingen op chemisch gebied. Zij nodigt hiervoor sprekers uit met verschillende werkterreinen, zoals chemische industrie, milieu, farmaceutische industrie en onderzoek, fundamenteel onderzoek, medisch-biologisch onderzoek  etc. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Contact: Ton Benders, secretaris@b-c-k.nl of tel 06 45100743

De eerstvolgende bijeenkomst is op 14 februari 2023

  • 19.30 uur Algemene Ledenvergadering
  • 20.00 uur Lezing door Mr. Gerard Tangenberg, President Gerechtshof Den Bosch:

Deskundige rechters of ondeskundige rechters?
De rol van deskundigen in de rechtspraak.

Mr. Gerard Tangenberg, President Gerechtshof Den Bosch:

Ik wil graag iets vertellen over de positie van deskundigen in civiele en strafrechtelijke procedures, hoe de rechter omgaat met rapportages van deskundigen, en de ingewikkelde positie die de rechter inneemt bij de duiding en toepassing van die rapportages: hoe wij als niet-deskundigen met deskundigen moeten omgaan.

Ik zal wat recente voorbeelden van spraakmakende zaken aanhalen, en zal graag in debat gaan met de deelnemers over de geschetste problematiek.

CV

Gerard Tangenberg (Den Haag, 1967) studeerde Nederlands Recht (straf- en privaatrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na korte tijd strafrecht te hebben gedoceerd aan de Rijksuniversiteit Leiden werd hij rechterlijk ambtenaar in opleiding (raio) in Den Haag, en volgde hij de toenmalige gecombineerde opleiding tot rechter of officier van justitie. Na afronding van de raio-opleiding in 1998 was hij werkzaam als rechter in achtereenvolgens de rechtbank Rotterdam (strafkamer) en de rechtbank Den Haag (faillissements-kamer en handelskamer en als kantonrechter in Den Haag en Delft).

In 2006 werd hij benoemd tot bestuurslid van de rechtbank in Leeuwarden. Vanaf 2011 nam hij in diezelfde functie ook waar in de rechtbank Groningen. In 2013 werd Gerard bestuurslid van de rechtbank Noord-Nederland, het gerecht dat was ontstaan door de fusie van de rechtbanken Assen, Groningen en Leeuwarden. Sinds 2010 was Gerard daarnaast als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het gerechtshof Den Haag.

Van 2017 tot 2021 was Gerard rector van Studiecentrum Rechtspleging SSR, het landelijk opleidings-instituut van rechterlijke organisatie (Rechtspraak en Openbaar Ministerie). Sinds november 2021 is hij president van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Naast zijn bestuurlijke en rechterlijke taken is Gerard werkzaam als tuchtrechter voor de humane en veterinaire (para)medische beroepen: hij is plaatsvervangend voorzitter van het Regionaal Tucht-college voor de Gezondheidszorg in Zwolle en hij is lid van het Veterinair Beroepscollege in Den Haag.

 
      Belangstellenden kunnen zich vóór 7 februari opgeven bij Ton Benders, secretaris@b-c-k.nl of tel 06 45100743